Základné podmienky

Základné podmienky:

 1. Pri podpise zmluvy o prenájme motorového vozidla sú potrebné dva doklady totožnosti. Podľa trvalého pobytu nájomcu sa určí výška kaucie.
 2. Vozidlo bude nájomcovi odovzdané čisté a s plnou palivovou nádržou, v zimných mesiacoch s nemrznúcou kvapalinou do ostrekovača. Nájomca musí vrátiť prenajaté vozidlo v takom stave akom si ho prenajal.
 3. Všetky vozidlá spoločnosti CAR4U, s.r.o. majú platnú diaľničnú známku na územie Slovenska a povinnú výbavu podľa platnej vyhlášky SR.

Zmluvné podmienky:

 1. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od začatia prenájmu. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.
 2. Prenajímateľ je povinný prenechať prenajaté motorové vozidlo nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom.
 3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo alebo odvoz osôb spojených s nájmom na miesto určenia vtedy, keď nájomca nemohol prenajaté motorové vozidlo pre jeho vadu riadne užívať.
 4. Prenajímateľ pristaví motorové vozidlo pre účel nájmu pred podpisom zmluvy v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, kde dôjde k jeho prevzatiu nájomcom.
 5. Prenajímateľ umožní nájomcovi pred podpisom zmluvy vykonanie podrobnej prehliadky motorového vozidla, spolu s vykonaním skúšobnej jazdy.
 6. Nájomca je oprávnený motorové vozidlo užívať primerane povahe a jeho určeniu a len pre svoje potreby.
 7. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opravy motorového vozidla, vzniknutej vady na motorovom vozidle, ktorú má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť vec užívať pre vady veci, ktoré včas prenajímateľovi neoznámil.
 8. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na motorovom vozidle nevznikla škoda, či už jeho prevádzkou, technikou jazdy, nedbanlivosťou a nepozornosťou nájomcu pri jazde a v najvyššej miere ho zabezpečiť pred jeho krádežou alebo zničením.
 9. Nájomca nesmie použiť motorové vozidlo na neobvyklé užívanie, na prípravu alebo vykonanie trestného činu.
 10. Nájomca nesmie viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholických a iných omamných látok, inak sa zaväzuje zaplatiť plnú výšku vzniknutej škody, ktorá vznikne prenajímateľovi, ako aj ušlý zisk.
 11. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi všetky cesty na prenajatom vozidle mimo územia Slovenskej Republiky minimálne tri dni dopredu.

Platobné podmienky:

 1. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné dopredu za celú dobu nájmu.
 2. Nájomca je povinný pri prevzatí vozidla zložiť kauciu od 150 EUR do 300 EUR.
 3. Platbu nájomného ako aj kauciu nie je možné platiť platobnými kartami. Akceptujeme všetky Európske meny.

Poistenie:

 1. Všetky vozidlá, ktoré prenajíma spoločnosť CAR4U, s.r.o. majú uzavreté platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. To znamená, že pri poistnej udalosti spôsobenej iným účastníkom nájomca nemusí platiť povinnú poistnú spoluúčasť
 2. Samozrejmosťou je aj havarijné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie proti odcudzeniu vozidla ako aj vandalizmus spôsobený na prenajatom vozidle, s územnou platnosťou Európa.
 3. Pri poškodení alebo odcudzení motorového vozidla vinou nájomcu sa nájomca zaväzuje zaplatiť povinnú poistnú spoluúčasť podľa poistnej zmluvy, t.j. 5% z celkových nákladov na opravu vozidla, alebo 5% zo zostatkovej hodnoty vozidla, nie však menej ako 200 EUR
 4. Prenajímateľ nezodpovedá za obsah batožiny a všetkých osobných vecí prevážaných v predmetnom motorovom vozidle počas doby nájmu.
 5. Poistenie posádky vozidla nie je zahrnuté v cene nájmu, ale na požiadania nájomcu je možné pripoistenie.